Ökad lönsamhet bland Sveriges småföretag

– Småföretag i Dalarna mest lönsamma
– Stockholmarna brottas med lägst marginaler

Den andra upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – baserad på verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda – visar en trend mot ökad lönsamhet bland landets småföretag. Mellan juni 2013 och juni 2014 var småföretagen i Dalarna mest lönsamma, samtidigt som deras motsvarigheter i Stockholm hamnar längst ner på listan.

Rapporten visar att småföretagen i Dalarna visade sig mest lönsamma mellan juli 2013 och juni 2014 (22,4 procent), följt av småföretag i Södermanland och Gotland (20,4 procent) samt Uppland (19,9 procent). Lägst lönsamhet visade småföretagen i Stockholm (5,6 procent) samt Norrbotten och Västerbotten (9,6 procent). Lönsamheten redovisas som resultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen.

– Rapporten visar stora skillnader mellan olika delar av landet. Småföretagen i Dalarna redovisar exempelvis personal-, hyres- och marknadsföringskostnader som ligger en bit under det nationella genomsnittet, vilket självklart påverkar lönsamheten positivt. Andra förklaringar till regionala skillnader kan vara en större företagstäthet i exempelvis storstäderna, vilket ökar konkurrensen och pressar ner marginalerna, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Den förra upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visade att lönsamheten i ett nationellt perspektiv successivt sjunkit mellan 2008 och 2013.  Den nya rapporten visar emellertid tendenser till ett trendbrott. Den genomsnittliga lönsamheten var 15,2 procent mellan juli 2013 och juni 2014, vilket kan jämföras med 14,4 procent för helåret 2013.  Intäkterna var 10 procent högre under perioden jämfört med helåret 2013, samtidigt som de totala kostnaderna var 1,3 procent lägre.

– Det senaste årets positiva trend förklaras främst av att landets småföretag har sett ökade intäkter jämfört med helåret 2013. Det finns en rad möjliga förklaringar till denna utveckling, exempelvis de fortsättningsvis låga räntorna vilket ger mer optimistiska konsumenter, vilket i sin tur ökar företagens försäljning, säger Pär Martinsson. Rörande utvecklingen för resterande delen av 2014 och framåt ser Martinsson redan vissa tendenser.

– Trenden pekar uppåt. Förutsatt att våra politiker inte ändrar småföretagarnas villkor i negativ riktning samt en fortsatt låg räntenivå tror vi på ett något bättre helår 2014 jämfört med 2013 för landets småföretagare. Ett positivt steg i den riktningen är det aktuella förslag som ligger om skatteförenklingar. Som aktiv företagare gäller det nu att bevaka sina möjligheter och positionera sig väl i övergången till det nya systemet, avslutar Pär Martinsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult. E-post: par.martinsson@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 12

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult. E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 33


Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer
96 procent av Sveriges företag har färre än 10 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins utveckling. Detta är den andra upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – en rapport om utvecklingen bland Sveriges småföretag. Nyckeltalen är hämtade från verkliga bokslut för drygt 40 000 småföretag med 0-15 anställda och analyserar lönsamhets- och kostnadsutveckling i denna företagsgrupp från år 2009 fram till juni 2014.

Företag från följande elva branscher har analyserats: Handel, Service & Tjänster, Bygg, Hotell & Restaurang, Fastighet, Transport & Logistik, Konsultverksamhet, Vård & Omsorg, Industri & Tillverkning, Nöje, Kultur & Media samt El & Energi.

Resultatet redovisas även för 14 olika regioner: Norrbotten & Västerbotten, Ångermanland & Medelpad, Jämtland & Härjedalen, Gästrikland & Hälsingland, Dalarna, Uppland, Närke & Västmanland, Dalsland & Värmland, Södermanland & Gotland, Västergötland & Östergötland, Småland & Öland, Skåne & Bleking, Stockholm samt Bohuslän & Halland.

Om Nyckeltalen
I LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har följande nyckeltal analyserats:

– Intäkter

– Resultat före avskrivningar

– Materialkostnad

– Totala kostnader (totala kostnader utöver materialkostnad)

– Personalkostnader

– Marknadsföringskostnader

– Hyreskostnader

– Räntekostnader

– IT-kostnader

Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen. Det är viktigt att påpeka att detta lönsamhetsmått gör det svårt att helt jämföra företag mellan olika branscher, eftersom de respektive branscherna har olika förutsättningar. Exempelvis fastighetsbranschen har höga finansiella kostnader, vilket inte återspeglas i detta lönsamhetsmått.

Samtliga siffror förutom intäkter redovisas som procent av den totala omsättningen.