Så står sig Landstinget Dalarna i årets Vårdbarometer

f6fq1fpnovizz06nzsqz

Vårdbarometern mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården. Undersökningen genomförs med strukturerade enkätfrågor via telefonintervjuer. Intervjuerna genomförs av det fristående företaget Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Resultaten från årets enkät gällande Landstinget Dalarna visar att befolkningen upplevde sig ha god eller mycket god kunskap om vad som är bra för sin hälsa. De flesta bedömde sitt aktuella hälsotillstånd som bra, någorlunda eller mycket bra.

En fast vårdkontakt och kontinuitet värderades högt, likaså att få diskutera levnadsvanor, till exempel kost, tobak och alkohol med sin läkare. 88 procent ansåg att sjukvården ska stödja förändring av levnadsvanor framför läkemedelsbehandling när detta visat sig ha samma effekt. 86 procent ansåg att det är rätt att koncentrera vissa behandlingar och operationer till enstaka sjukhus för att uppnå kvalitet.

Väntetiderna till vårdcentralerna ansågs av 56 procent vara rimliga, medan 39 procent ansåg att väntetiderna för behandling och besök till sjukhusen var rimliga. 72 procent instämde helt eller delvis i att de haft tillgång till den vård de eftersökt för det aktuella behovet, oberoende vårdnivå.

God kännedom om 1177

Ungefär hälften, 54 procent, ansåg att vården i länet ges på lika villkor. Vid upplevd sjukdom vände sig 78 procent i första hand till vårdcentralen via telefon, 75 procent kände till att de kunde ringa 1177 för råd och stöd om sjukvård och 38 procent kände till webbplatsen 1177.se. Färre än hälften, 45 procent, ansåg att det var av mycket eller av ganska stort värde att via internet kunna läsa sin journal. Förtroendet för vården på sjukhus är större jämfört med vårdcentralerna och 57 procent hade mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna.

– Landstingets ledning är medvetna om att förbättringar i verksamheten behöver göras, säger Elisabeth Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna.

-Två stora förbättringsarbeten är prioriterade och i full gång. Det ena handlar om att skapa mer tid för patienten i den patientnära vården. Det andra handlar om en genomlysning som ska stödja ledning och chefer i arbetet med mål och strategier. Målen för de båda arbetena är att skapa förutsättningar för länets verksamheter för en hållbar utveckling av landstingets ekonomi, vårdkvalitet och patientsäkerhet, fortsätter hon.