Tillväxtverket satsar på bredband och internationalisering med EU-investeringar

on

Bredband till företagare i glesbygder, företagskluster inom 3D-printing och finansiering till företag som vill nå internationella marknader. Det är exempel på resultat som ska uppnås med hjälp av EU:s investeringar via Tillväxtverket. Hittills har nästan fyra miljarder kronor beviljats till 335 projekt.

Medlen tas ur EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är att lyfta näringslivet och skapa sysselsättning i alla delar av landet. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra till att stärka regionernas konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. Inriktningen är att de ska leda till innovation, entreprenörskap och grön ekonomi.

Tillväxtverket har nyligen beslutat om nya projekt i exempelvis programområdet Västsverige, som omfattar Västra Götalands och Hallands län. Ett av dem är projektet FoU-checkar Halland, som drivs av Region Halland. Genom det kan företag ansöka om stöd för att köpa in forskningstjänster. Det ska ge dem möjlighet att konkurrera bättre internationellt och bli mer hållbara.

Ett annat exempel är de åtta projekt som investerar i bredband till företagare i glesbygder i Dalarnas, Värmlands och Gävleborgs län. Tillväxtverket har beviljat sammanlagt 220 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond till de åtta projekten.

Läget hittils i nio EU-program:

För hela programperioden 2014–2020 finns nära åtta miljarder kronor i åtta regionala och ett nationellt program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige.

I Norra Mellansverige, där Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län ingår, har ca 655 miljoner kronor beviljats till investeringar i 78 projekt. Exempel på projekt är åtta projekt för bredbandsutbyggnad i de tre länens glesbygder, med sammanlagt 220 miljoner i stöd från EU, samt projektet KTP Smart Specialisering, som ska underlätta kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv för att få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga.