Medborgarlöfte i Mora

Idag signerades Mora kommuns medborgarlöfte.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning, där dialog med medborgare och medarbetare varit en central del. Kartläggningen är utgångspunkt i arbetet med medborgarlöftena.

Ur såväl medborgar- som medarbetardialoger framkommer det att de allmänna parkeringarna vid Noretområdets handelsområde utgör en problematik i Mora kommun. Det framkommer vidare att det särskilt är på kvällar och under helger som problematiken föreligger.
Det framkommer en problembild av att det sker mycket busliv av ungdomar på platsen. Detta är även verifierat via statistik i kommunen, då just ofog barn/ungdom är överrepresenterat på detta område.
Som framkommit ovan sker en stor del av polisens händelserapporter under kvälls- och nattetid på aktuellt område.

Här är de medborgarlöften som Mora kommun och polisen avger inför 2016.

Polisen lovar att:
• genomföra insatser i området, vid minst 4 tillfällen. Detta utöver den vanliga polisverksamheten.
• utföra hembesök alt. telefonledes kontakta ägare till de fordon, som varit mest aktiva i buslivet i området. Minst 1 kontakt/vecka.
• förverka alkohol i området regelbundet.
• arbeta för att nu gällande lagstiftning inom trafikområdet anpassas efter rådande omständigheter, bl.a. vad gäller ordningsbot.

Mora Kommun lovar att:
• via Rosa Huset arbeta för att ungdomar i olika åldrar ska erbjudas passande aktiviteter.
• revidera nu gällande Lokala ordningsföreskrifter, utifrån bullerperspektivet.
• via Socialförvaltningen ha fältarbetare i området vid minst 1 helg/månad och högtider.

Valet av medborgarlöften bygger alltså bland annat på vad som framkommit i dialog med medborgare och medarbetare. Även olika typer av statistik finns med i underlaget

Källa: Polisen.se