Säter: Samråd om fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort

Säters kommun har tagit fram förslag på en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort.

Allmänheten kan lämna sina synpunkter under samrådsperioden.

Sedan 2015 har Säters kommun arbetat med en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller tätortens utveckling. I planen beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, verksamheter, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.

Syftet med översiktsplanen är att den efter samråd, granskning och antagande, ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i Gustafs tätort.

Allmänheten kan lämna sina synpunkter under samrådsperioden
2016-08-24 — 2016-10-05.

Källa: Sater.se