Avesta: Avestaborna får själva tala om var de känner sig otrygga

Var känner sig Avestaborna otrygga? Och hur kan det åtgärdas? Det är frågor som Avesta kommun nu vill diskutera med ortsborna. Därför kommer Avestaborna att kunna märka ut otrygga platser, på en digital karta som finns utlagd på Avesta kommuns hemsida www.avesta.se med start första november.

Lokala brottsförebyggande rådet i Avesta kommun har tagit fram den här trygghetskartan som är en interaktiv karta över kommunen. , där det går att märka ut den eller de platser i kommunen som känns otrygga. Underlaget kommer att användas till att dels göra snabba åtgärder där det är möjligt, men även för att planera det långsiktiga och strategiska brottsförebyggande arbetet.

– Avesta kommun ingår årligen samverkansavtal och tecknar medborgarlöften med polismyndigheten för att minska brottslighet och otrygghet. Genom Trygghetskartan hoppas vi få reda på vad boende och besökare i Avesta kommun upplever som otrygga platser, anledningen till otryggheten och förslag på vad vi som kommun kan göra åt det, säger Erica Dahlin som är samordnare för det Lokala brottsförebyggande rådet.

I SCB:s medborgarundersökning som genomfördes 2016 hade den upplevda tryggheten i Avesta kommun gått ned något i jämförelse med tidigare år. Att använda sig av en webbaserad karta hoppas Lokala Brottsförebyggande rådet ska ge fler möjlighet att tycka till och ytterst ge en än mer tryggad miljö.

– På det här viset kan vi också föra en medborgardialog på ett smart sätt gällande upplevd otrygghet i kommunen, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

Källa: Avesta.se