Hedemora: Remiss av förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar avfallshantering

Hedemora har tagit fram ett förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar avfallshantering. Det har gjorts i samverkan med övriga dalakommuner och bygger på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. Planen avses gälla för åren 2018 till 2022.

Planen är också samordnad med länsstyrelsens förslag till miljömålsprogram för samma tid.
Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till avfallsplanen fram till och med 30 november.

Planen finns tillgänglig på

  • Receptionen Hedemora kommun, Hökargatan 6, Hedemora under ordinarie öppettider.
  • Stadsbiblioteket, Hökargatan 10, Hedemora under ordinarie öppettider.

Synpunkter lämnas

  • i tredje hand skriftligen till Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
    Box 201, 776 28 Hedemora.

Ambitionen har varit att planen skall uttrycka ett tydligare fokus på avfallsförebyggande och hållbar konsumtion i enlighet med EU:s avfallsdirektiv, nationell avfallsplan samt övriga nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. Förslaget till plan innebär även att fler aktörer och nätverk engageras i arbetet.

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Sammantaget förbrukas det mer resurser såväl globalt som nationellt/regionalt/lokalt än vad som långsiktigt är hållbart. En tydlig förändring måste ske för att säkerställa även kommande generationers förutsättningar att leva i ett välfärdssamhälle. I samtliga kommuners avfallsplaner i Dalarna avses under den kommande perioden fokus läggas på att minska avfallsmängderna och öka resursutnyttjandet. Den planeradse satsningen ”Dalarna minskar avfallet – vi tar vårt ansvar” är en väg att fokusera. Genom den ska fler samhälls- och verksamhetssektorer kunna engageras i förändringen.

De föreslås även kunna initiera nya åtgärder och uppdatering av gamla.

En mer hållbar konsumtion och avfallshantering är en stor och viktig utmaning.

Källa: Hedemora.se