Avesta: Nya riktlinjer för val av skola och placeringsskola

Elevantalet i Avestas skolor ökar. För att inte hamna i en situation där en skola blir full, och därför behöver byggas ut, medan en annan skola har elevplatser över har vi tagit fram nya riktlinjer för val av skola och placeringsskola. Riktlinjen syftar till att möjliggöra en god organisatorisk, objektiv och rättssäker fördelning av elever mellan skolenheter i Avesta kommun.

Enligt skollagen ska kommunen i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar barn vid en skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Utgångspunkten för placering vid skolenhet i Avesta kommun är den adress där eleven är folkbokförd. Folkbokföringsadressen ligger till grund för vilket upptagningsområde som eleven tillhör och sedan vilken grundskoleenhet eleven garanteras plats vid, elevens placeringsskola.

Inom vissa upptagningsområden i Avesta kommun finns flera skolenheter som kan komma att vara elevens placeringsskola. Det kan alltså finnas flera skolenheter i kommunen som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att elevens placeringsskola är den som ligger närmast hemmet. Till exempel har barnen i Bengtsbo haft Bergsnäs som placeringsskola trots att deras närmaste skola är Markusskolan.

Om antalet sökanden är större än antalet platser vid en skolenhet ska urvalskriterier tillämpas för placering vid skolenhet.
För årskurs F-6 är dessa:
1. Upptagningsområde
2. Syskonförtur
3. Relativ närhet
Och för årskurs 7-9 är det ansökningstiden som avgör rätten till skolplatsen.

Den nya riktlinjen träder i kraft inför läsåret 19/20 och påverkar inte elever som redan går i skolan.

Källa: avesta.se