Borlänge kommun positiv till nytt system för mottagande av asylsökande

Borlänge kommun ställer sig positiv till regeringens förslag om hur mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska gå till, under förutsättningen att kommunen får full ekonomisk kompensation och att EBO (eget boende för asylsökande) ska tas bort.

Borlänge kommun är en av 40 kommuner som har blivit tillfrågade av regeringen att ge synpunkter på åtgärder, för att skapa ett samlat system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.

– Huvudförslaget bygger på att staten, kommunerna och landstingen gemensamt sköter mottagandet utifrån en tydlig ansvarsfördelning och ordning för finansieringen, vilket vi instämmer i, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Borlänge kommun är positiv till ett samlat system för snabbare etablering för de som får uppehållstillstånd och snabbare återvändande för den som får avslag på sin asylansökan. Kommunen vill också se ett jämnare mottagande över landet, bättre förutsättningar för planering inom kommunsektorn och ett nytt och enklare ersättningssystem.

Till skillnad från regeringens förslag om att minska behovet av EBO, ser Borlänge kommun att EBO helt tas bort. EBO innebär att asylsökande kan välja att ordna eget boende i stället för att bo på en förläggning.

– EBO-lagstiftningen har inneburit svårigheter, exempelvis genom att de allra flesta asylsökande har flyttat till områden där mottagandet redan varit stort. Det har lett till problem med trångboddhet, utanförskap och arbetslöshet. Genom att ta bort EBO vill vi som kommun få större inflytande och kunna begära en prövning över var den asylsökande ska bo, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattningsvis är Borlänge kommun positiv till utredningens centrala förslag, men att EBO-lagstiftning i sin nuvarande form tas bort, så att nyanlända får en bättre möjlighet till snabb integration i Sverige.

Källa: borlange.se