Borlänge: Förslag till ny politisk organisation

I tisdags hölls det första sammanträdet med nya kommunfullmäktige. Då valdes Lars Ivarsson (S) till ordförande, 1:a vice ordförande blev Anna Granlund (M) och 2:e vice ordförande blev Angelica Andersson (V) i kommunfullmäktige.

Även valberedningen valdes. De ska nu ta fram ett förslag på vilka ledamöter som ska sitta i kommunens nämnder och styrelser.

Ny nämndstruktur

Det finns ett förslag från den nya majoriteten på hur den nya nämndstrukturen ska se ut. Strukturen ska beslutas av kommunfullmäktige den 20 november. Därefter fortsätter arbetet med att se över fördelningen av ansvarsområden för varje nämnd. Nämndplaner ska sedan justeras utifrån den nya nämndstrukturen.

Nämndplanen för kommunstyrelsen planeras att behandlas under 2018, medan övriga nämndplaner behandlas av de nya nämnderna direkt efter årsskiftet.

Den föreslagna nämndstrukturen kommer att innebära en del förändringar i den politiska organisationen och att en del frågor flyttas mellan olika nämnder och utskott. Kommunens tjänstemannaorganisation förändras inte i dagsläget. Kommunens ledningsgrupp kommer längre fram titta på frågan om några mindre justeringar behöver göras.

Förslag på ny nämndstruktur:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Utskott under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskott för social hållbarhet
Arbetsgivarutskottet

Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Viktiga beslut som ska fattas

Kommunfullmäktige 20 november

  • Ledamöter och ersättare väljs i kommunstyrelsen och de tillträder direkt.
  • Ledamöter och ersättare väljs i kommunens olika nämnder. Nämnderna tillträder 1 januari 2019.
  • Kommunfullmäktige beslutar om hur stor den kommunala skattesatsen ska vara kommande år.
  • Revisorer väljs. Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och beredningar.

Kommunfullmäktige 11 december

  • Kommunfullmäktige fattar beslut om reglementen för nämnderna. Då beslutas vilka frågor nämnden ska ansvara för.
  • Kommunfullmäktige beslutar om budgeten.

Strategisk plan
Under hösten påbörjas arbetet med Borlänge kommuns strategiska plan som ska behandlas av kommunfullmäktige i juni 2019 och gälla från 2020-2023. Fram till dess gäller den nuvarande strategiska planen 2016-2019.

De förtroendevalda får utbildning
I början av 2019 erbjuds de förtroendevalda en utbildning som bland annat handlar om vad kommunen och koncernen ansvarar för, hur kommunen fungerar, hur organisationen ser ut och viktig lagstiftning att känna till.

Bolagsstämmor
Bolagsstämmorna för de kommunala bolagen hålls under våren 2019. Då tillträder de nya bolagsstyrelserna.

Källa: borlange.se