Falun: Information om polisanmälan mot två anställda

on

Information om polisanmälan mot två anställda

Den 20 augusti i år lämnade Falu kommun in en polisanmälan mot två anställda – varav en enhetschef – med misstankar om trolöshet mot huvudman, medhjälp till bedrägeri och bedrägeri. Anmälan avsåg perioden januari 2004 – fram till upptäckten och misstanken nu i augusti 2018.

Det hela upptäcktes av en handläggare på Serviceförvaltningen, som såg att det var något som inte stämde kring en persons arbetsschema. Ledighet var registrerad, men ingen frånvaro syntes.

Upptäckten fick handläggaren och enhetschefens överordnade chef att börja granska lönespecifikationer och annan information i personalsystemet.

När det hela uppdagades stängdes de anställda omgående av och fråntogs dator, telefon, nycklar med mera. Efter att en arbetsrättslig utredning genomförts, valde kommunen att avskeda de båda personerna.

-Vi har full förståelse för att ärendet har rört upp många känslor och att media önskat att vi lämnat ut all information direkt. Vi har tidigare hänvisat till förundersökningssekretessen och att vi därmed inte kunnat uttala oss mer kring det specifika ärendet. Från kommunens sida har vi varit noga med att absolut inte äventyra polisens utredning, säger Kjell Nyström, tillförordnad chef för ledningsförvaltningen.

Nu har vi fått information från åklagaren att deras arbete går in i nästa fas, vilket möjliggör för kommunen att kommentera ärendet ytterligare.

Anmälan mot enhetschefen:

Anmälan avser trolöshet mot huvudman genom att personen missbrukat sin förtroendeställning som enhetschef och genom sitt agerande skadat Falu kommun.

Anmälan mot medarbetare:

Medhjälp till trolöshet mot Falu kommun genom att personen erhållit lön från Falu kommun som arbetsgivare, utan att fullgjort sitt uppdrag enligt det anställningsavtal som finns. Bedrägeri genom att personen vilselett Falu kommun att betala ut lön för arbete som inte fullföljts enligt avtal.

Bakgrunden till anmälan

Det handlar om att en person i arbetsledande ställning godkänt och attesterat tjänstgöringsrapporter för en person, som finns registrerad som anställd med undertecknat anställningsavtal och angivna arbetsplatser, arbetsscheman med mera sedan många år tillbaka i tiden.

I det här fallet handlar det om en enhetschef som anställt sin son på den enhet hon var chef över. Personerna har olika efternamn, vilket bidragit till att den jävsituation som uppstått varit svår att upptäcka.

Det som framkommit är att sonen inte arbetat i sådan utsträckning som motsvarar heltid eller inte vistats på angivna arbetsplatser och därmed inte heller utfört några arbetsuppgifter. Anställda på dessa arbetsplatser känner inte till personen.

Bruttolön på 4 miljoner kronor

Uppgifter som Falu kommun tagit fram visar att den anställde under åren 2000-2018 har erhållit en bruttolön på cirka 4 miljoner kronor, men att arbetsuppgifter utförts i begränsad omfattning motsvarande cirka 1 miljon kronor.

Falu kommun har även betalat in arbetsgivaravgifter med cirka 1,2 miljoner kronor. Det totala beloppet som brottet handlar om uppgår till cirka 4,2 miljoner kronor. Detta är delvis uppskattade siffror eftersom det är svårt att i efterhand exakt ta reda på och antalet arbetade timmar.

Kommunen har en försäkring som täcker förmögenhetsbrott och en anmälan har lämnats in till aktuellt försäkringsbolag.

Kommunens undersökning visar att det hela har kunnat ske, trots att gällande rutiner följts. Det finns undertecknat anställningsavtal av den anställde och enhetschef som har befogenheter att anställa samt elektroniskt attesterade tjänstgöringsrapporter. Här kan det även handla om urkundsförfalskning.

-Vi anser att det är djupt olyckligt att det inträffade kunnat ske och att händelsen skadat kommunen. Vi kan inte ändra på det som redan hänt, men vi kan göra vårt bästa för att det inte ska hända igen. Därför har vi vidtagit en mängd åtgärder som kommer att genomföras, säger Kjell Nyström.

Vidtagna åtgärder som ska genomföras

  • Fastställa regler för hantering av nära relationer mellan medarbetare.
  • Ny anställningsprocess gäller sedan januari 2017.
  • Ytterligare översyn av anställningsprocessen med förstärkt rutin där även närmsta chefs överordnade chef ska underteckna anställningsavtal.
  • Regler för hantering av nära relationer mellan medarbetare i Falu Kommun.
  • Uppföljning av anställningsrutiner kommer att ha en obligatorisk punkt i kommande års internkontrollplan.
  • Revisionen kommer att genomföra en särskild granskning kring hur rutiner efterföljs.
  • Diariehantering på Personalkontoret förs samman med övrig hantering på Stadskansliet.

Källa: falun.se