Leksand: Hög investeringstakt och återhållsam budget 2019

on

Kommunstyrelsen vill fortsätta att göra offensiva investeringar för att kommunen ska växa. Samtidigt föreslås en återhållsam budget för 2019 och en oförändrad kommunalskatt på 21,82 procent.

Leksands kommun ska fortsätta att växa. Målet är att passera 16 000 invånare under nästa år. För att lyckas krävs stora investeringar. Under perioden 2019-2022 vill kommunstyrelsen, KS, satsa 478 miljoner kronor på bland annat ny sporthall, ett nytt särskilt boende i Tibble, Moskogsvägen, Centrumutvecklingen och exploatering av Käringberget. För att klara den höga investeringstakten måste lånetaket höjas från 280 till 350 miljoner kronor.

Återhållsam budget 2019

Vid sidan om investeringarna lägger kommunstyrelsen en återhållsam budget för 2019. Det budgeterade resultat blir endast 2,1 miljoner kronor, vilket är under fullmäktiges mål på två procent av de inkomster som kommunen får via skatter och bidrag. Detta är möjligt tack vare goda resultat de tre senaste åren. De kommande åren måste dock det ekonomiska resultatet förbättras.

En orsak till den återhållsamma budgeten är att kommunen redan i år väntas göra ett svagt ekonomiskt resultat, främst på grund av stora underskott inom grundskolan och socialtjänsten.

Kommunstyrelsen vill ha en oförändrad kommunalskatt på 21,82 procent. I övrigt ställer sig KS bakom förvaltningens förslag till mål och budget för åren 2019-2021, även om den omvalda Alliansen har aviserat att de vill justera beslutet under våren.

Höjning av VA-taxan

Budgeten var den stora frågan på kommunstyrelsens möte där totalt 15 ärenden avhandlades. KS ställde sig bakom ett antal taxehöjningar inom vård och omsorg från och med 1 januari 2019. Taxehöjningarna följer konsumentprisindex, förutom maxtaxan som höjs i enlighet med ett regeringsförslag.

VA-taxan höjs också, brukningsavgiften med fem procent och anläggningsavgiften med tio procent. Höjningen motiveras med att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.

Det slutgiltiga beslutet om såväl budgeten som taxorna fattas av kommunfullmäktige den 5 november.

En bra arbetsgivare – som kan bli bättre

Leksands kommun har ett stort fokus på att stärka kommunen som arbetsgivare. Det konstaterar revisionsbyrån KPMG som har granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Samtidigt pekar revisorerna på fem områden som kan utvecklas ytterligare. Det handlar bland annat om att alla chefer måste analysera resultatet från medarbetarundersökningar och vid behov vidta åtgärder, systematiskt analysera sjukfrånvaron inom alla verksamhetsområden, alltid erbjuda avgångssamtal till medarbetare som väljer att sluta och ta tillvara det som kommer fram vid avgångssamtalen.

Källa: leksand.se
Foto: Lars Dahlström