Avesta: Google mötte Horndalsborna

Vattenflöden, spillvärme, kemikalieanvändning och reservkraft var några av de ämnen som diskuterades när Google och konsultfirman WSP mötte Horndalsborna för att presentera vilken miljöpåverkan en eventuell etablering på orten kan ge.

Kulturforum fylldes med knappt 250 personer när Google själva för första gången berättade om det samråd och den miljökonsekvensbeskrivning de har för avsikt att lämna in till miljödomstolen.

Det blev emellertid Anders Bergman från WSP (ett företag som utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen) som berättade om hur miljökonsekvensbeskrivningen kommer att arbetas fram för en eventuell Googleetablering av totalt 6 serverhallar i Horndal.

Flera av de som kom till mötet var sakägare och därmed intresserade av vad en tänkbar etablering får för betydelse för just dem. Bland annat handlade många frågor om det vattenuttag som måste ske i Rossen och i Dalälven för att kyla den tänkta serveranläggningen.

– Efter två serverhallar i Horndal räcker inte vattnet som förs tillbaka till Rossen, för att kunna hålla den fastställda avrinningsnivån i Årängsån. Då måste vi dra ledningar till Dalälven, berättade Anders Bergman, som omedelbart fick frågor om hur dessa kommer att hanteras.

– Ska de grävas ner i min mark och kan jag fortfarande bruka min jord efteråt?, undrade en av åhörarna, medan en annan ifrågasatte om vattnet i Rossen ens räcker till för de första serverhallarna.

Dessa aspekter, liksom vad en torrsommar kan få för betydelse för vattenkylningen, men också alternativa vägar för en stor vattenledning, var fakta som Anders Bergman noterade och lovade titta på i det fortsatta arbetet.

Han fick också många frågor kring de reservaggregat (att nyttjas vid elavbrott) som planeras byggas i anslutning till serverhallarna. Framför allt vad de får för effekter av buller och avgaser, då de ska drivas med diesel som också ska förvaras på området.

– Biobränsle har tyvärr inte samma effekt ännu som vanlig diesel, men det händer mycket spännande inom drivmedel just nu, så vi tittar på det också, sa Anders Bergman.

Googles samhällspolitiske chef i Sverige Sara Övreby betonade i det sammanhanget att Google redan i fjol fattade beslut om att använda 100 % återvinningsbar energi.

– Vi har gått över till förnyelsebar energi. Vi vill också vara med och driva den utvecklingen, sa Sara Övreby.

En annan fråga handlade om möjligheten att nyttja det varma spillvattnet till uppvärmning till befintligt fjärrvärmenät. Det trodde dock inte Anders Bergman var möjligt då det är svårt att få ut kvalitativ värme från just serverhallar, på grund av det också kräver energikrävande, eldrivna värmeväxlare.

Andra frågor som måste ses över i en miljökonsekvensutredning är hänsyn till riksintressen och natur- och kulturmiljöer (där trakterna runt framför allt By ”kryllar” av sådana), naturaområden, hänsyn till rekreation och fritidsliv (där Anders Bergman noterat att många i området åker skoter) liksom avfallshantering.

I den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen ska också ett alternativ till Avesta som etableringsort kunna presenteras.

– Men då är det inte någon annan plats i Avesta eller Dalarna som blir ett alternativ. Då pratar vi nog Europa, sa Anders Bergman.

Fram till den 18 januari har nu allmänheten och sakägare möjlighet att lämna in sina synpunkter och förslag till WSP. De ska enligt tidplanen ha en miljökonsekvensbeskrivning klar att lämna in till Miljödomstolen i mars. Då ska även kommunen ha lämnat in sina synpunkter i ärendet.

Därefter är det upp till Domstolen att granska förslaget. Först när Miljödomstolens tillstånd för verksamheten är klart och de krav som det är förenat med, kan Google komma att fatta ett beslut om att utveckla ett datacenter i Horndal.

– Det betyder att det kan ta upp till ett och ett halvt år innan det blir något beslut, sa Anders Bergman.

I samband med att WSP lämnar in miljökonsekvensbeskrivningen i mars nästa år, kan Google komma att genomföra ytterligare en informationsträff med sakägare och allmänhet, vilket var mötets önskan.

Källa: avesta.se