Säter: Strategiskt kulturmiljöprogram i Säters kommun

Kulturmiljöerna har formats av oss människor under lång tid. De berättar om platsens historia och kan vara allt från en enskild plats, en byggnad eller ett helt landskap. Kulturmiljöerna ramar in och ger kontinuitet i vardagen och speglar människans plats i tid och rum.

En kartläggning av kulturmiljöerna pågår nu inom Säters kommun, och kommer att sammanställas i ett strategiskt kulturmiljöprogram. Det kunskapsunderlag som funnits tidigare har beskrivit byggnader och miljöer, men saknat konkreta prioriteringar och tydliga värderingar av vad som är värdefullt i ett område eller hos en byggnad. Syftet med ett strategiskt kulturmiljöprogram är att synliggöra resurser, möjliggöra utveckling i samklang med de äldre kulturmiljöerna, samt effektivisera och kvalitetssäkra kommunens fysiska planering.

Inventeringen av miljöerna genomförs av Charlotte Hedenström, kulturutredare och bebyggelseantikvarie och Cilla Lindblom, arkeolog från WSP (bilden).

Allt material kommer att göras tillgängligt digitalt på kommunens kommande kulturmiljöweb.

Det finns många som besitter mycket kunskap om sina fastigheter och områdets kulturlämningar. För att kommunicera med allmänheten har en e-tjänst för kulturmiljöprogrammet öppnats på kommunens hemsida. Där kan historisk information lämnas in både i text och bild.

Projektet leds av Kulturenheten och genomförs i nära samverkan med Samhällsbyggnadssektorn och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.  Det strategiska kulturmiljöprogrammet planeras att vara färdigt sommaren 2023.