Rättvik: Delar av Nyhedsskolan stängs från och med höstterminen 2019

Ersättningslokaler ordnas i centrala Rättvik och skolstart för berörda elever blir på tisdag 20 augusti. Problem med fastigheten har funnits sedan tidigare och nyligen upptäcktes nya problem som nu leder till att Nyhedsskolan delvis stängs. Ej försvarbart med vidare reparationer Rättviks fastigheters (RFAB) vd Björn Evbjer sammanfattar problemen med Nyhedsskolan: ”Nyhedsskolan har under en längre…

Falun: 3 miljoner kronor extra för fler skolbussar

Falu kommun och Landstinget Dalarna har nu kommit överens om att komplettera skoltrafiken med fler turer under vårterminen 2019, och delar på kostnaden på 3 miljoner kronor. När Dalatrafik införde sparåtgärder och trafikomläggning den 9 december, så blev det tydligt att också skolbussarna på landsbygden i Falu kommun skulle påverkas, och att många skolbarn skulle…

Falun: Information om polisanmälan mot två anställda

Information om polisanmälan mot två anställda Den 20 augusti i år lämnade Falu kommun in en polisanmälan mot två anställda – varav en enhetschef – med misstankar om trolöshet mot huvudman, medhjälp till bedrägeri och bedrägeri. Anmälan avsåg perioden januari 2004 – fram till upptäckten och misstanken nu i augusti 2018. Det hela upptäcktes av…

Leksand: Hög investeringstakt och återhållsam budget 2019

Kommunstyrelsen vill fortsätta att göra offensiva investeringar för att kommunen ska växa. Samtidigt föreslås en återhållsam budget för 2019 och en oförändrad kommunalskatt på 21,82 procent. Leksands kommun ska fortsätta att växa. Målet är att passera 16 000 invånare under nästa år. För att lyckas krävs stora investeringar. Under perioden 2019-2022 vill kommunstyrelsen, KS, satsa 478…

Borlänge: Förslag till ny politisk organisation

I tisdags hölls det första sammanträdet med nya kommunfullmäktige. Då valdes Lars Ivarsson (S) till ordförande, 1:a vice ordförande blev Anna Granlund (M) och 2:e vice ordförande blev Angelica Andersson (V) i kommunfullmäktige. Även valberedningen valdes. De ska nu ta fram ett förslag på vilka ledamöter som ska sitta i kommunens nämnder och styrelser. Ny…

Borlänge kommun positiv till nytt system för mottagande av asylsökande

Borlänge kommun ställer sig positiv till regeringens förslag om hur mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska gå till, under förutsättningen att kommunen får full ekonomisk kompensation och att EBO (eget boende för asylsökande) ska tas bort. Borlänge kommun är en av 40 kommuner som har blivit tillfrågade av regeringen att ge synpunkter på…

Leksand: Ja till nytt räddningstjänstförbund och nej till fyrverkerier

Två timmar på nyårsafton och tre timmar på valborg – resten av året krävs det polistillstånd för att få använda fyrverkerier i Leksands kommun. Det var ett av nya fullmäktiges första beslut efter valet. Förutom en rad val till olika politiska poster ställde sig nya kommunfullmäktige bakom Socialdemokraternas motion om att krympa möjligheten att använda…

Säter: Samråd om fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort

Säters kommun har tagit fram förslag på en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Allmänheten kan lämna sina synpunkter under samrådsperioden. Sedan 2015 har Säters kommun arbetat med en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller tätortens utveckling. I planen beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, verksamheter, service, infrastruktur…

Insatser för snabbare integration genom arbete och företagande

Praktikplatser och andra insatser som underlättar vägen till jobb och företagande för asylsökande och nyanlända. Det är innehållet i de 20 projekt som ska genomföras av 19 olika projektägare och som tillsammans tilldelats cirka sju miljoner kronor i projektmedel av Tillväxtverket. Sex av de 20 projekten ska öka tillgången till praktikplatser och jobb genom att ta…

Södra Dalarnas Sparbank medverkar i Almedalen

Bankens Vd Mirja Herrdin och personalchef Catarina Wahlert finns på plats i Almedalen för att tillsammans med Sparbankernas Riksförbund och andra sparbanker sprida kunskap om Sparbankerna och visa att en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank. Det finns studier som visar att närvaron av lokala sparbanker bidrar till en bättre kapitaltillgång för…

Svensk Luftambulans välkomnar Konkurrensverkets prövning

– Det är bra att Konkurrensverket prövar anmälan från Svenska Flygbranschen angående Svensk Luftambulans pågående och planerade verksamhet. Det säger Paul Carbonnier, förbundschef i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Bakgrunden är en anmälan från bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenska Flygbranschen som företräder ett hundratal företag, däribland olika helikopteroperatörer. I anmälan hävdas att den verksamhet med ambulanshelikoptrar, som för…

Så står sig Landstinget Dalarna i årets Vårdbarometer

Vårdbarometern mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården. Undersökningen genomförs med strukturerade enkätfrågor via telefonintervjuer. Intervjuerna genomförs av det fristående företaget Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultaten från årets enkät gällande Landstinget Dalarna visar att befolkningen upplevde sig ha god eller…